สอบถามการบันทึกข้อมูล

สวัสดีค่ะ

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยเข้าไปที่ www.commcarehq.org
และใส่ username กับ password หลังจาก log in แล้ว
วิธีการดูข้อมูลตามลิงค์นี้เลยค่ะ
https://wiki.commcarehq.org/display/commcarepublic/Form+Data+Export

ขอบคุณมากค่ะ

··· 2015-05-12 13:16 GMT+06:30 DM TK :

เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบ
รพ.ตระการพืชผล ได้บันทึกข้อมูลผ่าน Web ครบทั้ง DM ,HT จำนวน 40
ราย
เมื่อวันที่ 10 พค.58 —แต่เข้าไปตรวจสอบการบันทึก
HT ครบ 100% ,DM 75% --จะตรวจสอบข้อมูลได้อย่างไรว่า เลขประจำตัวใด
ที่ยังไม่ผ่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โรงพยาบาลตระการพืชผล


You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"commcare-users" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to commcare-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.